Cultuurmodel van Schein

IMG_3263Organisatiecultuur is een abstract begrip en daardoor moeilijk doorgrondbaar. Maar wat maakt het dat er in de ene organisatie anders met elkaar wordt omgegaan dan in de andere organisatie? De Amerikaanse professor Edgar Schein ontwikkelde in 1980 een cultuurmodel om de cultuur binnen een organisatie inzichtelijker te maken. Ook geeft Schein aan, welke fasen doorlopen moeten worden om tot cultuurverandering te komen. Lees verder

Advertenties

Teamvorming: De kracht van High Performance Teams

9789490463328-130x130Onlangs verscheen De kracht van High Performance Teams. De auteurs Ben Kuipers en Sandra Groeneveld, beiden werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzochten samen met InternetSpiegel, welke ingrediënten excellent presterende teams in de publieke sector kenmerken. Christa Fortunati verkende met Ben Kuipers de mogelijkheden voor HR om bij te dragen aan het ontstaan van dergelijke teams.

Waar herken je high performance teams aan?

Een combinatie van breed onderzoek met vragenlijsten en diepteonderzoek met interviews binnen de publieke sector leidde tot zes ingrediënten die gewone teams van high performance teams onderscheiden. Alle zes kenmerken dragen bij aan de effectiviteit, efficiency en legitimiteit van het team. Teams binnen de publieke sector werken altijd in het spanningsveld tussen enerzijds efficiënt en effectief resultaten boeken, en anderzijds bureaucratische verantwoording afleggen. Voor high performance teams geldt dat ook, maar ze verschillen in hoge mate van andere teams in de manier waarop ze met die spanning omgaan. High performance teams zoeken gericht naar verantwoorde manieren om hun doel te realiseren ook als dat moeilijk is of zelfs niet mogelijk lijkt. Ze zoeken binnen de regels en de afspraken naar de ruimte die er is om hun doel toch te kunnen realiseren. Een mooi voorbeeld daarvan is een team onderhoud en beheer dat door bezuinigingen de oude begraafplaats niet langer mocht onderhouden. Zij deelden het werk anders in, schoven met uren en vonden als team tijd om dit onderhoud wel te blijven doen. Lees verder

Een eigentijds curriculum

imagesHet onderwijs bereidt leerlingen en studenten voor op een samenleving die hoge eisen stelt. De arbeidsmarkt vraagt om hoogwaardige (vak)kennis. Bovendien doet de eenentwintigste eeuw een groot beroep op ict-geletterdheid, probleemoplossingsvaardigheden, kritisch denken, creativiteit, sociale competenties en vaardigheden om het eigen leren te kunnen sturen. Dit advies richt zich op de vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat het curriculum nu en in de toekomst voldoet aan eigentijdse eisen, zodat jongeren een stevige basis wordt geboden voor hun persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig functioneren. Lees hier het adviesrapport van de onderwijsraad.

Een-eigentijds-curriculum

Collectief en informeel leren

imagesDe grootste uitdaging waar opleiders op dit moment voor staan is het in gang zetten van uitwisseling van kennis en ervaringen en het samen zoeken naar nieuwe wegen. Het bundelen van kennis en ervaring. Dit soort bewegingen  kan je niet met een training of een opleiding regelen dit vraag veel meer. Het vraagt  een  visie over hoe je mensen op een juiste manier kan uitdagen en verantwoordelijkheid kan geven om zijn/ haar denkkracht in te zetten. Kortom echt lerend te worden.

Jane Hart laat in het kort zien  wat er komt kijken om eerste stappen te zetten om informeel leren effectief te krijgen.